Mindful Yoga for Every Body


Yogastijlen 

Er zijn veel verschillende yogastijlen en ik ben getraind in verschillende stijlen, maar mijn focus ligt vooral op Yin Yoga, Restorative Yoga en Hatha Yoga. Ik heb het meeste plezier in het geven van de vooral rustige en meditatieve vormen van yoga en ik vind het prettig de tijd te nemen voor de houdingen. 

Welke stijl ik ook geef, ik geef altijd les vanuit vreugde en mededogen. Sleutelwoorden die mijn stijl van lesgeven omschrijven: meditatief, vrolijk en oprecht. 

Yin Yoga 

Yin Yoga heeft haar wortels in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en is een rustige, trage meditatieve yogabeoefening waarin het lichaam ontspannen is en de houdingen lang worden aangehouden. Je ontspant de spieren en stretcht op een passieve manier de fascia (bindweefsel) en andere minder elastische weefsels van het lichaam. Yin richt zich ook op het energetische lichaam, het creëren van balans en harmonie in de meridianen (energiebanen: dit zijn dezelfde paden als die gebruikt worden bij acupunctuurbehandelingen) en daardoor balans in de geest. Yin kan een zeer meditatieve vorm van yoga zijn die ons kan leren bewust te reageren op bepaalde levenssituaties. Het kan gunstig zijn voor iedereen met een actieve yang-levensstijl. Bij yin yoga werken we niet alleen aan het fysiek flexibeler worden; we willen ook mentaal flexibeler worden. 

Restorative yoga 

Restorative of herstellende yoga heeft alles te maken met diep rusten en het herstellen van energie; over zijn en 'niet-doen'. Het lichaam wordt in alle houdingen volledig ondersteund, zodat we ons lichaam en het overactieve zenuwstelsel tot rust kunnen laten komen. We trekken onze zintuigen naar binnen om naar ons lichaam te luisteren en af ​​te stemmen op het natuurlijke ritme van onze hartslag en onze ademhaling. We nemen de tijd om het lichaam te laten rusten en het zelfhelende vermogen van het lichaam zijn werk te laten doen. 

Vanuit de ontspanning kunnen we ons weer meer in balans en energieker gaan voelen. Rust wordt soms gezien als een luxe, in plaats van iets dat essentieel is voor ons welzijn. Iedereen met een actieve levensstijl kan profiteren van deze vorm van yoga: we hebben allemaal tijd nodig om uit te rusten, te helen en op te laden. 

Als u zich gestrest of opgebrand voelt, kan deze vorm van yoga heel helend zijn. Herstellende yoga is voor iedereen toegankelijk en kan therapeutisch zijn bij bepaalde mentale en fysieke klachten. 

Voor therapeutische 1 op 1 sessies maak ik een specifiek plan, afgestemd op jouw behoeften en wensen.


Hatha YogaHatha yoga kan worden beschouwd als een overkoepelende term om veel van de meest voorkomende vormen van yoga te beschrijven die tegenwoordig in het Westen worden onderwezen. Bij deze vorm van yoga beweeg je je lichaam langzaam en doelbewust in verschillende houdingen die je kracht en flexibiliteit uitdagen, terwijl je tegelijkertijd focust op ontspanning en mindfulness.


Yogastyles

There are many different yoga styles and I have been trained in different styles, but my main focus is on Yin Yoga, Restorative Yoga, Yoga Nidra & Slow Flow Yoga. I enjoy teaching the quieter meditative styles of yoga. No matter which style I teach, I always teach from a place of joy & compassion. Keywords that describe my teaching style: meditative, joyful & heart-felt. 

Yin Yoga

Yin Yoga has its roots in Traditional Chinese Medicine (TCM) and is a quiet, slow-paced meditative practice in which the muscular body is relaxed and the poses are held for a long time, passively stressing the fascia (connective tissue) and other less elastic tissues of the body. Yin also focuses on the energetic body, creating balance and harmony in the meridians (energy pathways: these are the same pathways as those that are used in acupuncture treatments) and therefore creating balance in the mind. Yin can be a very meditative practice which can teach us to respond mindfully to certain life situations. It can be beneficial to anyone with an active yang lifestyle. In yin yoga we do not only work on becoming more flexible physically; we also want to become more flexible mindfully.

Restorative Yoga

Restorative yoga is all about deeply resting and restoring energy; about being and 'not-doing'. The body is completely supported in all the poses, so we can let our body and overactive nervous-system come to rest. We draw our senses inwards to listen to our body and to tune in with the natural rhythm of our heartbeat and our breath. we take time to let the body rest and heal itself. from there we can start feeling more balanced and energised. 

Rest is sometimes seen as a luxury, rather than something that is vital to our wellbeing. Anyone with an active lifestyle can benefit from this practice; we all need time to rest and recharge. If you are feeling stressed out or burnt out this practice can be especially beneficial. Restorative yoga is accessible for all and can be therapeutic for certain mental and physical complaints. 

For therapeutic 1 on 1 sessions I make a specific plan, tailored to your needs and wishes.

Hatha Yoga

Hatha yoga can be considered an umbrella term to describe many of the most common forms of yoga taught in the West today. With this type of yoga, you move your body slowly and deliberately into different poses that challenge your strength and flexibility, while at the same time focusing on relaxation and mindfulness. E-mailen
Bellen
Map
Instagram